Reînscrieri / Înscrieri 2023 – 2024


Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare 

ETAPA

Descrierea etapei

PERIOADA

Etapa de reînscrieri Sunt reînscriși copiii care au
frecventat unitatea de învățământ
în anul școlar curent și care
urmează să o frecventeze și în anul
școlar următor, ca urmare a
exprimării acestei opțiuni de către
părinții/reprezentanții legali ai
acestora, printr-o cerere scrisă.
Pentru unitățile de învățământ care
au și grupe de nivel antepreșcolar,
în baza continuității, copiii de 3 ani
din grupa mare de la creșă pot fi
reînscriși în grupa mică de la
grădiniță, în limita locurilor
disponibile pentru acest nivel de
vârstă și în ordinea descrescătoare
a vârstei, dacă părinții solicită acest
lucru. În situația în care, prin
aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile,
departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4319/2023.
6 – 14 iunie 2023
Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri 14 iunie 2023, ora 14,00
Etapa I din cadrul procesului de  înscrieri Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. 15 – 30 iunie 2023

Faza 1
15-20 iunie 2023
Faza a II-a
21-26 iunie 2023
Faza a III-a
27 – 30 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri 30 iunie 2023, ora 14.00
Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 3 – 18 iulie 2023

Faza 1
3 – 6 iulie 2023
Faza a II-a
7 – 12 iulie 2023
Faza a III-a
13 – 18 iulie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri 18 iulie 2023, ora 14,00
Etapa de ajustări În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
20 – 30 august 2023
Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări 31 august, ora 14.00
Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu 8 septembrie 2023, ora 16,00

Anexa la metodologie – Cerere Tip
METODOLOGIE Înscrieri
Ordin aprobare Metodologie și Calendar Înscriere
Monitorul Oficial Partea I nr. 482

 


×


×