Raport final al Săptămânii ”Școala Altfel„

RAPORT FINAL AL SĂPTĂMÂNII ”ȘCOALA ALTFEL„
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
27.03.2023-31.03.2023

 1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
 2. TITLUL PROIECTULUI: „ȘCOALA ALTFEL„ 
 1. TIPUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE PRIN RAPORTARE LA CELE 10 DOMENII FUNDAMENTALE:
 • educație pentru reacții corecte în situații de urgență
 • activităţi pentru stil de viaţă sănătos
 • cultural– artistice
 • practic – gospodăreşti
 • ecologizare
 • sportive
 • vizite
 • ateliere de creaţie (activităţi artistico-plastice, practice), expozitii.
 1. LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂŢILOR:
 • GRĂDINIȚA CU P.P NR 1 TÂRGOVIȘTE
 • ISU BASARAB I DÂMBOVIȚA
 • BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I.H.RĂDULESCU
 1. PARTENERI EDUCAŢIONALI IMPLICAŢI:
 • PĂRINȚII PREȘCOLARILOR
 • COMUNITATEA LOCALĂ(ISU BASARAB I DÂMBOVIȚA, LICEUL DE ARTE BĂLAȘA DOAMNA)   
 1. OBIECTIVE URMĂRITE PE PARCURSUL PROGRAMULUI 
 • Stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea realităţii
 • Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;
 • Realizarea în colaborare cu părintii a unor postere cu continut ecologic;
 • Promovarea metodelor de bune practici în alimentaţia copiilor;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi;
 • Schimbarea mentalităţilor privind alimentaţia copilului prin intensificarea activităţilor de educaţie parentală;
 • Consolidarea unor deprinderi de igiena individuală;
 • Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase;
 • Cunoasterea regulilor de circulatie pentru pietoni;
 • Recunoasterea și respectarea activitatii agenţilor de circulatie;
 • Formarea unei atitudini civice ,de viitor cetațean;
 • Înţelegerea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie,de securitate a vietii;
 • Cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum şi a terminologiei specifice;
 • Formarea şi perfecţionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situaţii de urgenţă;
 • Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului unei reprezentaţii teatrale;
 • Demonstrarea înţelegerii textului apelând la diferite modalităţi: dramatizare,repovestire;
 • Consolidarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 • Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului;
 • Dezvoltarea creativităţii prin confecţionarea elementelor specifice teatrului: păpuşi, măşti, decoruri;
 • Cunoașterea importanței mişcării și practicării sportului pentru sănătate;
 • Stimularea expresivității și creativității prin realizarea unor desene, picturi;
 • Educarea spiritului de echipă și colaborare în realizarea unor lucrări colective;
 • Manifestarea , în timpul activității a unei atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție;
 • Respectarea regulilor de comportare într-o bibliotecă.
 1. EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI RELEVANTE ȘI VALOAREA LOR FORMATIVĂ:
CATEGORIA DE ACTIVITATE VALOAREA  FORMATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR
ACTIVITATI DE EDUCATIE SOCIO- CULTURALĂ

·         “TEATRU, BUCURIA COPIILOR”-  VIZIONARE TEATRU IN GRADINITA PURCELUSUL FERMECAT

·         „PRIETENII CĂRȚILOR‶

·         ‶ORA DE MUZICA A BUBURUZELOR‶

·         ⹂MICII MEȘTERI MARI”

 

·         Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală, prin interpretare artistică, cultivând sentimente de preţuire şi dragoste faţă de frumuseţea şi   armonia limbii române.

·         Dezvoltați capacitatea de a vedea si de a înțelege frumusețea,de a  percepe nevoile artistice în cunoașterea frumosului.

·         Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul punerii în scenă a unei piese de teatru de păpuşi

·         Dezvoltarea încrederii şi a stimei de sine prin interpretarea unor roluri

ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

 

”ŞI NOI PUTEM PROTEJA NATURA”

⹂SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU CURAT!”

,,REFOLOSIM, RECICLĂM, PLANETA NOI O SALVĂM!”

,,Ecologiştii din Cetate”

”Ștrumful ECO pleacă în parc”

 

 

¯ dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de orizontul înconjurător;

¯ trezirea curiozităţii şi interesului pentru natură prin activităţi ecologice;

¯ dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător urmările posibile ale faptei lor;

¯ înţelegerea conexiunilor din natură şi a faptului că distrugerea acestora ar avea urmări negative pentru om;

¯ formarea unei atitudini adecvate faţă de relaţiile omului cu natura;

¯ formarea capacităţii de a simţi şi înţelege factorii poluanţi şi efectele lor în natură;

¯ dezvoltarea unor abilităţi de predicţie (ce s-ar întâmpla dacă…?);

¯ dezvoltarea capacităţii de investigare a mediului înconjurător în vederea formării conştiinţei ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare şi aplicare a experienţei asimilate.

ACTIVITATI DE EDUCATIE RUTIERĂ

“ABC-UL CIRCULATIEI‶-întalnire cu un politist

¯  Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor despre regulile de circulație rutieră și despre pericolele care apar datorită nerespectării acestora

 

ACTIVITATI DE EDUCATIE PENTRU SANATATE

”CLICK! POFTĂ BUNĂ! ȘTRUMFUL POFTICIOS!”

“SA NE HRANIM INTELIGENT”- realizarea unor retete ilustrate pentru copii

‶SANDVIȘURI HAIOASE ȘI SĂNĂTOASE‶

Ø  Cunoașterea importanței  respectării unor reguli de igienă personală, cât și a unei alimentații echilibrate, în menținerea și păstrarea sănătății.

Ø  însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena individuală şi de grup;

Ø  dformarea unor deprinderi de alimentaţie raţională şi sănătoasă;

Ø  formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor;

ACTIVITATI DE EDUCATIE PENTRU SPORT

¯  SPORT, MIŞCARE = SĂNĂTATE – Jocuri şi întreceri sportive, jocuri de mişcare

Ø  Îmbunătățirea spiritului de echipă și competiție, de cooperare și relaționare

Ø  Dezvoltarea unei conduite morale corespunzătoare într-o sală de sport;

Ø  Educarea unor calităţi motrice: îndemânare, forţă, rezistenţă.

Ø  Dezvoltarea intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului

ACTIVITATI DE

EDUCAȚIE PENTRU REACȚII CORECTE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

CE FACEM IN CAZ DE INCENDIU SAU CUTREMUR?”

Ø  Formarea unei atitudini civice, de viitor cetățean, înţelegerea consecinţelor nerespectării regulilor de securitate a vieții  in caz de incendiu

Ø  Dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele dobândite, din domeniul situaţiilor de urgenţă,

Ø  pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului de

Ø  solidaritate;

 1. MODALITĂŢI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR:

Observarea sistematică a comportamentului copiilor,  expoziții cu lucrări ale copiilor, fișele de monitorizare pentru activitățile  zilnice, mapa activităților din Școala Altfel, raportul activităților, cd-uri cu fotografii, feedback-ul primit de la părinți, comunitatea implicată în derularea activităților. 

 1. REZULTATE ÎNREGISTRATE  ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA BENEFICIARILOR:
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă
 • Îmbogățirea cunostintelor in diferite domenii
 • Iniţierea şi menţinerea unor raporturi armonioase în interacţiunea cu cei din jur;
 • Reciprocitatea învăţării în relaţia educatoare-preșcolar,
 • Dezvoltarea unjor parteneriate autentice educatoare-copil-părinte
 • Petrecerea timpului într-un mod plăcut
 • Dezvoltarea competentelor estetice
 • Dezvoltarea competentelor de comunicare
 • Constientizarea importantei unei alimentatii sanatoase
 • dezvoltarea spiritului de colaborare si colegialitate
 • apropierea grădiniței de comunitate
 • Dezvoltarea spiritului de empatie pentru copiii defavorizati
 • Familiarizarea cu modul de functionare a unor institutii
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, de obiectivele istorice
 • Cunoasterea modului in care se desfasoara activitatea intr-o fabrica
 • Utilizarea cinematografului ca mijloc de învăţare
 • Dezvoltarea spiritului de intrecere si competitive sportiva, si a spiritului de echipa
 • Dezvoltarea creativitatii si a imaginatiei
 • Dobândirea de cunoştinţe despre mediu, natură, satul românesc, istoria poporului roman, protejarea mediului
 • Invatarea unor metode pozitive de petrecere a timpului liber, 
 1. ANALIZA SWOT:
  1. Puncte tari:
 • activitătile desfăsurate contribuie la dezvoltarea unor competenţe  cheie: sociale, interpersonale, antreprenoriale, exprimare culturală
 • dezvoltă curiozitatea copiilor si dorinta de explorare a mediului înconjurător
 • resurse generoase de timp pentru derularea activităţilor recreative;
 • posibilitatea realizării unor parteneriate autentice între cadre didactice ,
 • disponibilitatea părinţilor şi intervenţia benefică a acestora în desfăşurarea unor activităţi,
 • diversificarea activităţilor de învăţare şi relaxare şi a mediului de desfăşurare;
 • colaborarea cu diverse instituţii
 • disponibilitatea financiara a parintilor
 • dobandirea de respect pentru natura si oameni
 • socializarea copiilor in alt context decat cel scolar
 • realizarea unor activităţi de tip “peer counseling”(copiii învaţă alţi copii)
 • extinderea cunoştinţelor despre anumite zone ale oraşului,altele decât cele de rezidenţă
 • realizarea unor activitati transdisciplinare
 • evaluarea activitatii si obtinerea de feedback
 • optimizarea relaţiei cadru didactic – copil în contexte nonformale
 • Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale
 • Implicarea foarte bună a cadrelor didactice a copiilor si a părinţilor;
 • Colaborarea eficientă dintre cadre didactice, instituţia parteneră;
 • Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate;
 • Observarea preșcolarilor în alte contexte educaționale;
 • Implicarea directă a preșcolarilor în diverse activităţi;
 • Colaborarea eficientă dintre cadre didactice, şi instituţia parteneră- ISU BASARAB I DÂMBOVIȚA 
 1. Puncte slabe:
 • slaba implicare a unor părinţi în activităţi
 • programarea deficitară a unor activităţi şi, în consecinţă, anularea / decalarea lor
 • existenta unor timpi morti intre diferite activitati
 • suprapuneri de activităti programate în aceeaşi locaţie si necesitatea modificării orarului acestei perioade
 • copiii nu au o rezistenţă fizică corespunzătoare
 • lipsa experientei in activitatile in aer liber
 • lipsa posibilitatilor de comunicare a activitatilor in comunitate 
 1. Oportunităţi:
 • corelarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european,
 • creşterea calităţii parteneriatului social, a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional,
 • realizarea unui clasament al activitatilor derulate, în funcţie de preferinţele copiilor şi iniţierea tipurilor de activităti preferate şi în alte contexte
 • initierea unor parteneriate noi
 • posibilitatea ca profesorul să observe interesele copiilor din afara cadrului educaţional formal şi să găsească modalităţi de valorificare a acestora în scopul dinamizării şi al eficientizării procesului de predare-învăţare
 • valorizarea experienţelor de învăţare oferite de educaţia nonformală/ informală
 • Disponibilitatea instituţiei-Chițulescu Prod SRL de a veni în sprijinul grădiniței;
 • Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate la nivelul grădiniței
 • Ieşirea din tiparul curricular;
 • Promovarea imaginii grădiniței în comunitate; 
 1. Ameninţări:
 • resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor generate de deplasări, excursii, drumeţii
 • dezinteresul comunitatii
 • resurse financiare limitate
 • modificari de ultim moment in program
 • accesul anevoios la unele institutii
 • caracterul izolat al acestui tip de activitate
 • ruperea ritmului de invatare
 • perceperea “Saptamanii altfel” ca saptamana de vacanta parintii au considerat aceasta saptamana ca fiind una de relaxare, fara importanta academica
 • Insuficienta conştientizare a unor părinţi privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ. 
 1. RECOMANDĂRI, SUGESTII:
 • realizarea unor proiecte interdisciplinare
 • responsabilizarea parintilor pentru activitati, chiar daca sunt “altfel”
 • diversificarea activităţilor menite să contribuie la o mai buna popularizare a programului Școala Altfel în
 • Organizarea mai multor activităţi de voluntariat;
 • Realizarea unei mai bune colaborări cu comunitatea locală;
 • Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor desfăşurate 
 1. Exemple de buna practica
 


×


×