C.E.A.C 2017 – 2018

         GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI AL CEAC

AN ŞCOLAR 2017-2018

DATA TEMATICA ȘEDINȚEI CEAC RESPONSABIL
18.09.2017 1. Discutarea și aprobarea indicatorilor prevăzuți în secțiunea Evaluare a aplicației https://calitate.aracip.eu. RAEI pentru anul școlar 2016-2017 2. Stabilirea și aplicarea chestionarelor pentru părinți Membrii CEAC
29.09.2017 1. Reactualizarea componenței CEAC și stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei;2. Stabilirea documentelor, conform legislației în vigoare, necesare desfașurării activității CEAC în anul școlar 2017-2018   3. Centralizarea chestionarelor pentru părinți CONSILIUL PROFESORAL Membrii CEAC
10.10.2017 1. Prezentarea , dezbaterea, avizarea și aprobarea în CP a RAEI pentru anul școlar 2016-2017 CONSILIUL PROFESORAL
11.10.2017 1. Prezentarea și validarea în CA a următoarelor documente :   Raportul anual de evaluare internă -RAEI al grădiniței pentru anul şcolar 2016-2017; Planul managerial 2017-2018; Planul operațional al CEAC 2017-2018, semestrul I; ROF 2017-2018; Strategia CEAC pentru anul școlar 2017-2018; 2. Întocmirea şi afişarea graficului de observare a procesului de predare-învățare pentru anul școlar 2017-2018; 3. Finalizare RAEI 2016-2017; CONSILIUL DE ADMINISTRATIE POPESCU FLORINA Membrii CEAC
18.10.2017 1.Initializarea RAEI 2017-2018 în format electronic, utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu. Membrii CEAC
30.10.2017 1. Initierea activitatilor din Planul de îmbunătățire :a)  Implicarea directă și activă a partenerilor și părinților cu competențe în domeniul situațiilor de urgență în activități privind sănătatea , securitatea și situațiile de urgență   b) Elaborarea și revizuirea unor proceduri, în vederea punerii în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii Responsabil Comisia Membrii CEAC
PERMANENT 1. Completare RAEI în format electronic utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu.2. Analizarea activităților din grădiniță în vederea determinării necesității elaborării procedurilor operaționale și de sistem pentru acest an școlar Membrii CEAC Responsabili Comisii de lucru din grădiniță
27.11.2017 1. Stabilirea de sarcini în vederea elaborării procedurilor Membrii CEAC
18.12.2017 1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare  perioada noiembrie-decembrie2. Completarea Formularului de monitorizare internă;perioada 01.11.2017/ 31.12.2017 POPESCU FLORINA Membrii CEAC
29.01.2018 1. Analiza activitatilor  CEAC din semestrul I, anul școlar 2017-2018 ;2. Elaborarea Raportului de activitate pe semestrul I, 2017-2018   3. Prezentarea in CP a Raportului de activitate pe semestrul I, 2017-2018 4. Analizarea rapoartelor semestriale ale comisiilor de lucru 5. Initierea activităților din Planul de îmbunătățire : a) Implementarea la nivelul unității a unui proiect Erasmus + POPESCU FLORINA Membrii CEAC
26.02.2018 1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada ianuarie-februarie 20172. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.01.2018/ 28.02.2018   3. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire : b) Realizare de schimburi de experiență interinstituțională în cadrul Comisiei metodice POPESCU FLORINA RESPONSABIL COMISIA METODICĂ
26.03.2018 1. Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar2. Centralizarea și interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar PSIHOLOG TOMESCU ALIS
10.04.2018 1. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățirea) Încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale și continue a cadrelor didactice prin participarea la programe de formare continuă   b) Programe de educație a părinţilor, axate pe diseminarea unor conținuturi centrate pe cultura familiei/ cultura parentală Membrii CEAC RESPONSABIL Comisia pentru perfecționare și formare continuă
28.05.2018 1.Centralizarea fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada martie-aprilie 2017; 2. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.03.2018/30.04.2018   3. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire a) Aplicare chestionare beneficiari direcți și indirecți: copii și părinți utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu. 4. Încarcarea pe platforma aplicației https://calitate.aracip.eu. a rezultatelor chestionarelor aplicate părinților POPESCU FLORINA Membrii CEAC
28. 06.2018 1. Şedinţa de analiză a activității CEAC pentru anul şcolar  2017-2018.2. Elaborare Raportului anual de activitate a CEAC, an școlar  2017-2018.   3. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire a) Realizare analiză SWOT pentru compartimentele didactic, nedidactic și didactic-auxiliar din grădiniță POPESCU FLORINA Membrii CEAC

NOTA: ȘEDINȚELE VOR AVEA LOC IN ZIUA DE LUNI, ÎN ULTIMA SĂPTAMÂNĂ A LUNII RESPECTIVE

                                                                                                  COORDONATOR CEAC
                       PROF. POPESCU FLORINA

 


×


×